HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์วารสาร ASEAN JOURNAL

OF EDUCATION (AJE) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการและ

งานสร้างสรรค์ในสาขาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยวารสาร AJE  ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพจาก TCI ในกลุ่มที่ 2


ในการนี้ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://aje.research.dusit.ac.th โทร 02-244-5283

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template