HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้มีความรุ้ในการนำเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

3.การพัฒนา Web GIS ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิดเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต

4.การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

5.การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย

โปรแกรม Google Earth


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cgistln.nu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055-968101

joomla template