HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดัับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน"

ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 063-2678944

joomla template