HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในโอกาสคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม


1.นายดามธรรม จินากูล นางสุวิมล นิติเกตุโกศล นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด

นางวริศรา จินประพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในโอกาสเข้ารับ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์

ผลงานเรื่อง "การลดการทำงานซ้ำด้วยวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

ในงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"

 

2.นางสาวจิตตานันท์ ติกุล ในโอกาสเข้ารับ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเตรียมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโดย

การประยุกต์ใช้จดหมายเวียน"

 

 

ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

joomla template