HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (5 มกราคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ
"การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์" ภายในงานมี
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความสำคัญของการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์"
โดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหัวข้อน่าสนใจ อาทิ การเสวนา ปัญหา อุปสรรค ในการเขียนแบบ
เสนอโครงการ ระเบียบขั้นตอนในการขอเอกสารรับรองโครงการ การพิจารณาโครงการด้านความ
เสี่ยงและประโยชน์ การเขียนเอกสารคำชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม ฯลฯ บรรยายโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในช่วงสุดท้าย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม C2 -124 ชั้น1
อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์
นักวิจัยเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

joomla template