HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรม

หัวข้อ "การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์"

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความสำคัญของการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัย

ในมนุษย์" โดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหัวข้อน่าสนใจ อาทิ การเสวนา ปัญหา อุปสรรค

ในการเขียนแบบเสนอโครงการ ระเบียบขั้นตอนในการขอเอกสารรับรองโครงการ การพิจารณา

โครงการด้านความเสี่ยงและประโยชน์ การเขียนเอกสารคำชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม ฯลฯ

บรรยายโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และในช่วงสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม C2 -124

ชั้น1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัยเป็นจำนวนมาก

 

joomla template