HOT NEWS

Other

PDFPrintE-mail

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยด้านแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และคุ้มครองแรงงานไทย ตามกระแสการค้าโลก และเรื่องแนวทางการคุ้มครองแรงงานรับเหมาช่วงในประเทศไทย
เงื่อนไขและวิธีการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายวิชาการและแรงงาน 
กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
โทร. 211-6824,221-6821 โทรสาร 211-6818 
Website: http://www.labour.go.th
joomla template