HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่7 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4

ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง

มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรดิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคประชาชน


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.pnu.ac.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร 073709030 ต่อ 1104

joomla template