HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของวช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561  โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

2.โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

3.โครงการฝึกอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

4.โครงการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ติดตามรายละเอียดเข้าร่วมอบรมได้ทาง www.nrct.go.th/training.aspx


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร 02-5794713 ต่อ 835

joomla template