HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มสธ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อมุ่งเน้นการนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พร้อมกับส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
โดยจัดจำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

1.เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่น3-4

2.เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน รุ่น 1-2

3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS รุ่น 7-8

4.การทำวิจัยออนไลน์ รุ่น 7-8

5.การเขียนผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญ
การพิเศษ รุ่นที่ 10-11

6.การจัดทำแผนยุทธศาสร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 3-4

7.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี รุ่นที่ 1-2

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.drmanage.com
หรือ http://ird.stou.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ
โทร 087-504-5068

joomla template