HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อแหล่งทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อทุน ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต
เงื่อนไขและวิธีการ -
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศทุนเป็นครั้งคราว และในบางสาขา
หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 202-4548
Website: http://www.dip.go.th/mainpage.asp
joomla template