HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ฝ่ายสกว.สัญจร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นฝ่ายสนับสนุน
การทำวิจัยของนักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จนพัฒนานวัตกรรมสู่การนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงได้กำหนดจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  สร้างแรงบันดาลใจการผลิตผลงาน
สู่การใช้ประโยชน์ โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง 10-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ 8 -9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

โดยเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0649549978

joomla template