HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

(นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) มีขั้นตอนการสมัครขอรับทุน โดย คปก.เปิดรับ

สมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดย คปก.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

โดยการจัดสรรทุนจะพิจารณาตามกรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 ที่สกว.จะได้รับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
โทร 022788274

joomla template