HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

There are no translations available.

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดพิมพ์เผย

แพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน ฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม)

โดยได้รับการการพิจารณาคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
โทร 024326101-5 ต่อ 1220

joomla template