HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)

คู่มือการขอทุน OROG
คู่มือการปฏิบัติงานทุน OROG

ระเบียบทุน OROG 2018-05-23
แนวปฏิบัติทุน OROG นานาชาติ ศธ5621ว498 14ตค57
แนวปฏิบัติทุน OROG ฐานข้อมูลสากล ศธ5621ว351 24มิย59
ขั้นตอนการขอทุน OROG
แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-1)
แบบเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG
หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-3) 
แบบแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG (สบวพ-OROG-9)

เช่น GPAX ต่ำกว่า 3.25 ขอยกเลิกการรับทุน ได้รับทุนจากที่อื่น ย้ายสาขา เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา เปลี่ยนระดับการศึกษา ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ถูกลงโทษทางวินัยฯลฯ

ส่งผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สบวพ-OROG-11)
ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย เพื่อให้ทุน OROG
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG

joomla template