HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

กรมวิชาการ

ชื่อแหล่งทุน กรมวิชาการ
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
เงื่อนไขและวิธีการ บุคคล คณะบุคคล สถาบัน หน่วยงาน แบ่งจ่าย 4 งวด ตามขั้นตอนการวิจัย
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศปีละ 1 ครั้ง เป็นกรณีไป
หน่วยงานที่ติดต่อ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 282-1816, 282-9862 ต่อ 713, 707, 703 โทรสาร 281-2602


ชื่อแหล่งทุน กรมวิชาการ
ชื่อทุน ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ทุนประเภทที่คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดเรื่อง ในวงเงินเรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท โดยกำหนดลำดับความสำคัญของหัวข้อดังนี้ 
1) ค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กเยาวชน และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เป็นปัญหาของสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
2) รูปแบบการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 
3) ปัจจัยสภาพแวดล้อม และกระบวนการที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ และการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
4) คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงตนในสังคมของเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 
5) การดำเนินการและผลกระทบที่เกิดจากการจัดสอบเทียบความรู้ ให้กับเด็กนอกระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษา ให้กับเด็กเก่งพิเศษในระบบนอกโรงเรียน 

2. ทุนที่ประเภทผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเรื่องเอง สนับสนุนเรื่องละ 50,000 - 200,000 บาท โดยจะสนับสนุนให้ทำวิจัยในด้านใดด้านหนึ่ง ใน 9 ด้านนี้คือ 
2.1 ด้านการส่งเสริมให้ทำวิจัยพัฒนาสมรรถภาพองค์กร และบุคลากรการวิจัย 
2.2 ด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และประยุกต์ใช้งานวิจัย 
2.3 ด้านการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
2.4 ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
2.5 ด้านการฝึกหัดครูและพัฒนาชุมชน 
2.6 ด้านการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาพิเศษ 
2.7 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
2.8 ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.9 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและพลานามัย 
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จำนวน 40 ชุด (ตามแบบ ศธ.1 ก) ระยะเวลาการวิจัยไม่เกิน 1-2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศรับสมัคประมาณช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย 
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 282-1816, 282-9862
joomla template