HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์

สไตลิช คอนเวนชั่น ภายใต้กรอบแนวคิด "นวัตกรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"  ผู้สนใจสามารถ

ส่งผลงานได้ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ http://saunic2018.sau.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิจัย
02-8074500-27 ต่อ 404

joomla template