HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

There are no translations available.

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเผยแพร่ทาง

ระบบออนไลน์ อยู่ในเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง

พฤษภาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์

www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

โทร 02-4415000 ต่อ 2114

 

joomla template