HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

กรมราชทัณฑ์

ชื่อแหล่งทุน กรมราชทัณฑ์
ชื่อทุน ทุนโครงการวิจัยปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการศึกษาปฏิบัติและมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ขังทางด้านสังคมศาสตร์ และทัณฑวิทยา
เงื่อนไขและวิธีการ -
ระยะเวลาในการขอทุน ระหว่างเดือนกรกฎาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักทัณฑวิทยา 
กรมราชทัณฑ์ 
โทร.591-5515, 591-5513 
Website: http://www.correct.go.th/thai.htm
joomla template