HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานความก้าวหน้า CoE

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานความก้าวหน้าของ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2559-2560 โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย หัวข้อการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง โดย ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ณ ห้องประชุมสารวิธาน

ชั้น1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยจัดขึ้นอีกครั้งในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 (เวลา 13.30 - 16.30) ประกอบไปด้วย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และศูนย์ความเป็นเลิศทาง

ด้านชีวมวลโดย ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญและวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00 - 10.30) ศูนย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดย Prof. Dr. Yupeng Yan ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
เพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

joomla template