HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงาน
จะมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับคัดเลือกรับรางวัลดังนี้

 

1.ดร.อัญญาณี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับ "รางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดีมาก
" เรื่อง "โมเลกุลที่จำเพาะเจาะจงกับ TrKc เพื่อใช้ประโยชน์ ในทางการวินิจฉัยและการรักษามะเร็ง"


2.ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ได้รับ
"รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี" ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "ชุดทดสอบผิวทางต้านการลื่นไถลและ
ความลึกร่องล้อ"

 

ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในพิธีเปิดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ เวทีกลาง Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงทพมหานคร

joomla template