HOT NEWS

PDFPrintE-mail

การรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE)

There are no translations available.

การรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2559-2560

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประกอบไปด้วย หัวข้อการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง โดย ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน

งานของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

ณ ห้องประชุมสารวิธานชั้น1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 ประกอบไปด้วย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และศูนย์ความเป็นเลิศทาง

ด้านชีวมวลโดย ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 10.30 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงาน

สูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดย Prof. Dr. Yupeng Yan ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template