HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal


ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุวัติ อุ่นคำ นักศึกษาปริญญาเอกทุนกาญจนาภิเษก และ ศ.ดร.วิภา สุจินต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับคัดเลือกงานวิจัยเด่นเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Nature Index Journal ผลงานวิจัยเรื่อง Structural basis for chitin acquisition by
marine Vibrio species ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์จากหน่วยวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41467-017-02523-y

joomla template