HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานความก้าวหน้าของ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เป็นครั้งที่ 2

ประกอบไปด้วย การรายงานความก้าวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลโดย ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ

โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัยจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template