HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานความก้าวหน้าของ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เป็นครั้งที่ 3

การรายงานความก้าวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์

โดย ศ.ดร.Yupeng Yan โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัยจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template