HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ด้วยวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับ

ต่อปี  โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

สามารถส่งใบสมัครได้ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์
โทร 039319111 ต่อ 1109

joomla template