HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

There are no translations available.

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology (SJST)

ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตอบรับ (Accepted) จากฐานข้อมูล Scopus

โดยใช้เวลาดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ Submit ทั้งสิ้น 8 วัน นับเป็นวารสารลำดับที่ 9 ในโครงการ

TCI/SCOPUS Collaboration Project


วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technologyจัดพิมพ์ครั้งแรก

ในปี พ.ศ.2537 เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดตีพิมพ์เป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ) ในปี พ.ศ.2548 เริ่มเปิดรับบทความตีพิมพ์ใน

ระบบ E-journal ครอบคลุมการรับบทความวิจัยทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และแพทยศาสตร์ มีสัดส่วนกองบรรณาธิการวารสารในระดับศาสตราจารย์ทั้งภายในและต่างประเทศ

มากกว่าร้อยละ 50 บทความทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี จะต้องผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิทยาการ (Peer review) ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และมีการตรวจสอบ

ความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ ปัจจุบัน วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและถูกจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของจากการประเมินคุณภาพ

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) และถูกจัดให้อยู่

ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

เว็บไซต์ http://ird.sut.ac.th/e-journal

joomla template