HOT NEWS

PDFPrintE-mail

กรมพัฒนาที่ดิน

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อทุน ทุนวิจัยโครงการพัฒนา โครงการวิจัยใหม่
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย กลุ่มงาน เทคนิคการสำรวจและการทำแผนที่ สาขาวิชาสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยล่วงหน้า 2 ปี เสนอโครงการคณะทำงานพิจารณาโครงการ (คจ.2) ส่งแบบ คจ.2 ที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการงานวิจัย คณะกรรมการประสานงาน ผู้วิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการอนุมัติและบรรจุทะเบียนวิจัย กรมฯ แจ้งผล คณะอนุกรรมการรวบรวมแบบส่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร.579-5571, 579-0111 ต่อ 1376 
Website: http://www.ldd.go.th
joomla template