HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

(Platform technology)  เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย


เงื่อนไขของโครงการวิจัย

- เป็นโครงการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการย่อยมากกว่า 2 โครงการขึ้นไปหรือโครงการเดี่ยว

- ต้องมีการบูรณาการนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย

- ต้องเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน (Demand-driven) และเป็นเทคโนโลยีที่

แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในเชิงการตลาดอย่างชัดเจน โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 รายในโครงการ

หรือมีการร่วมสนับสนุนในนามของสมาคมที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่าเป็น

ความต้องการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี

-ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ Open Innovation ที่ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจะสามารถ

นำไปต่อยอดได้ ซึ่งหากมีโครงการวิจัยต่อยอดจาก Platform Technology นี้ที่เป็นโจทย์วิจัยเฉพาะราย (Specific)

ของแต่ละบริษัท ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นลำดับต้น


งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนงบประมาณวิจัยรวม 3 ปีไม่เกิน 40 ล้านบาท และงบประมาณต่อปี

ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปีและภาคเอกชนสนับสนุนในลักษณะ Participation Fee ในรูปของเงินสด

(In cash) ผ่าน สกว.รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ


โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ยินดีสนับสนุนทุนนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาเอก

โดยเงื่อนไขการสนับสนุนมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2


ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ https://goo.gl/x6f4Ni


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โทรศัพท์ 02-278-8245

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template