HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

 

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กล่าวเปิดงานเยี่ยมชม และหารืองานวิจัย (Open House) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โดยผู้ที่ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และผู้แทนจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความร่วมมือ

ด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำความรู้จักกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มากยิ่งขึ้น ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แสง

ซินโครตรอนสำหรับงานวิจัย ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้าง

ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวิจัยร่วมกัน อาทิ การร่วมพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการแนวใหม่เพื่อผลิตบัณฑิต

ที่ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่บูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทค

โนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม

จำกัด เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการทำวิจัยในลักษณะองค์รวม (Total Solutions Approach) ผลิตผลงานวิจัย

ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูง สามารถใช้ผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนหรือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้

อย่างเป็นรูปธรรม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา: ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template