HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

กรมควบคุมมลพิษ

ชื่อแหล่งทุน กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อทุน ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการว่าจ้างทำการศึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสารอันตราย และกากของเสีย เช่น 
1. การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ เพื่อลดอุบัติภัยจากเคมีภัณฑ์อันตรายในโกดัง 
2. การศึกษาวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด 
3. การศึกษาจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารอันตราย 
4. การศึกษาการติดตามตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไขและวิธีการ จัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Website: http://www.pcd.go.th/

 

ชื่อแหล่งทุน กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อทุน ทุนด้านการจัดการมลพิษ
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการว่าจ้างทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ เช่น 
1. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
เงื่อนไขและวิธีการ จัดส่งเอกสารสรุปผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุรายชื่อ จำนวน และประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 8 เดือน
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กองประสานการจัดการมลพิษ 
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Website : http://www.pcd.go.th
joomla template