HOT NEWS

PDFPrintE-mail

กรมควบคุมมลพิษ

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อทุน ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการว่าจ้างทำการศึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสารอันตราย และกากของเสีย เช่น 
1. การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ เพื่อลดอุบัติภัยจากเคมีภัณฑ์อันตรายในโกดัง 
2. การศึกษาวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด 
3. การศึกษาจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารอันตราย 
4. การศึกษาการติดตามตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไขและวิธีการ จัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Website: http://www.pcd.go.th/

 

ชื่อแหล่งทุน กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อทุน ทุนด้านการจัดการมลพิษ
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการว่าจ้างทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ เช่น 
1. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
เงื่อนไขและวิธีการ จัดส่งเอกสารสรุปผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุรายชื่อ จำนวน และประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 8 เดือน
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กองประสานการจัดการมลพิษ 
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Website : http://www.pcd.go.th
joomla template