HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

There are no translations available.

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี

และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล จัดประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัย

ปีงบประมาณ 2561 (รอบสอง) ภายใต้การสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้แก่มหาวิทยาลัยเครือข่ายพลังงานภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ อ.ดร. พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

เครือข่ายวิจัยพลังงานภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้นำเสนอกรอบและแนวทาง

การเสนอของบประมาณ ในประเด็นเชิงพื้นที่ และประเด็นเชิงเทคนิค ทั้งมิติของการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการชี้แจง

มาให้เสนอแนะและซักถามกว่า 40 ท่าน การดำเนินการในลักษณะเครือข่ายนี้ จะทำให้ได้งานวิจัยที่หลากหลาย

มีคุณภาพ และสร้างโอกาสการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ

ได้ครอบคลุมทุกมิติด้านพลังงาน


สำหรับท่านที่สนใจสามารส่งข้อเสนอ ได้ที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 อาคารสุรพัฒน์ 1

ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โดยรายละเอียดวิธีการส่งข้อเสนอ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/GCAc8G

joomla template