HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ "ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ" ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯเพื่อเป็นเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างนักวิชาการในสาขาดังกล่าว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ที่เว็บไซต์ www.shmuconference.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
โทร 02-8002840-60  ต่อ 1005/1019

joomla template