HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้

1.กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

2.กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561

ในระหว่างงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ


ในการนี้วช.ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจ

สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด จำนวน 20 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

สามารถส่งเอกสารได้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทั้งสิ้น

เว็บไซต์ คลิกที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร 02-561-2445 ต่อ 517 ,530

joomla template