HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย NCITE2018

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4  (NCITE2018)

"Innovation Startup and Future Technology" ระหว่างวันที่ 26 ถึง

27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

ภาคบรรยายและโปสเตอร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/NCITE.UBRU

joomla template