HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 3-5) ระหว่างเวลา

08.30-19.00น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -22 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียน

สมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick

joomla template