HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อแหล่งทุน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อทุน ทุนวิจัยการศึกษานอกโรงเรียน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงร่างการวิจัย จำนวน 15 ชุด วงเงินสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300
joomla template