HOT NEWS

PDFPrintE-mail

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อทุน ทุนวิจัยการศึกษานอกโรงเรียน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงร่างการวิจัย จำนวน 15 ชุด วงเงินสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300
joomla template