HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

บก.วารสารเทคโนโลยีสุรนารี รับรางวัลในโอกาสได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ “Towards National Impacts and International Quality” มีการเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI” การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUS มีการมอบรางวัลให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus สำหรับวารสาร SJST มทส. มี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะ Editor-in-Chief เข้ารับมอบเกียรติบัตรบรรณาธิการดีเด่น และ ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ ในฐานะ Associate Editor of Science รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Mr. Kavit Yagnit และ Mr. Shareef Bhailal, Elsevier ผู้แทนจาก Scopus ในการประชุมดังกล่าว


joomla template