HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิพม์เผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น

และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัย

และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ " แก่อาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆใน

ระดับภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1.การอบรมครั้งที่ 1 ณ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

2.การอบรมครั้งที่ 2 ณ  ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/h1woHK ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

(สำหรับอบรมครั้งที่ 1) https://goo.gl/akdySh ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (สำหรับอบรมครั้งที่ 2)

โทร 025612445 ต่อ 207ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

joomla template