HOT NEWS

PDFPrintE-mail

กรมการศาสนา

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน กรมการศาสนา
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา และการศาสนา โดยหัวข้อเรื่องวิจัยเป็นเรื่องที่ผ่านการตรวจสอบโครงการวิจัยฯ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับอนุมัติงบประมาณในแต่ละปี
เงื่อนไขและวิธีการ 1. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการวิจัย ตามหัวข้อเรื่องวิจัยที่กรมการศาสนา ประกาศให้ทุนในแต่ละปี 
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำการวิจัย ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด ของกรมการศาสนา/ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป พ.ศ. 2537
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองแผนงาน 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 281-6540 โทรสาร 282-2863
Website : http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm

 

ชื่อแหล่งทุน กรมการศาสนา
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. โครงการศึกษารูปแบบสื่อการศึกษา สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
2. โครงการบทบาทของวัดป่าธรรมยุตที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชน 
3. บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ศาสตร์และศิลป์ในการอบรมคุณธรรมของ พระเถระภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เงื่อนไขและวิธีการ -
ระยะเวลาในการขอทุน ภายในเดือนกุมภาพันธ์
หน่วยงานที่ติดต่อ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 282-6540 โทรสาร 282-2863 ในเวลาราชการ 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองแผนงาน 
กรมการศาสนา
Website : http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
joomla template