HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาตร์ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความภายใน

วันที่ 30 เมษายน 2561 ได้ที่ www.shmuconference.com

งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร 028002840-60 ต่อ 1008/1019

joomla template