HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

วันนี้(21 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" โดยภายในงานมีการอบรมหัวข้อ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นจริยธรรมที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถาม กรณีศึกษาและปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิติ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (คณะกรรมการจริยะรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม วีไอพี 2-3 สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

joomla template