HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล

และหน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ เพื่อสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาในกิจการของปณท โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและ

พัฒนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

โทรศัพท์ 02-8313203

joomla template