HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทร 055267054

joomla template