HOT NEWS

PDFPrintE-mail

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

There are no translations available.

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

แสดงความยินดีแด่พนักงานผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่

นายดามธรรม จินากูล นางสุวิมล นิติเกตุโกศล นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด และนางวริศรา จินประพัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์”

จากผลงานเรื่อง “การลดการทำงานซ้ำด้วยวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานในงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

joomla template