HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สวทช.เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลการ STEM

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

โดยจะเปิดรับสมัครรอบที่ 2 (เมษายน-พฤษภาคม) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานกลาง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

โทร 02-5647000 ต่อ 1461

joomla template