HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

There are no translations available.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัด

ฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน

และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

และจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย

ถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย

จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

“พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรม

ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2KotYtM เพื่อแจ้งชื่อเข้าอบรม

2. ส่งหลักฐานใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชา

3. โอนเงินมัดจำการเข้าอบรมจำนวน 1,000 บาท ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 707-2-75575-6 พร้อมจัดส่งสำเนาโอนเงิน

ที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ซึ่งผู้จัดจะคืนเงินดังกล่าวในวันที่มีการอบรม

โดยนำหลักฐานการโอนเงินและบัตรประชาชน มาขอรับได้ที่หน้าห้องประชุม


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ
3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณดารณี คำสวัสดิ์
โทร. 044-224757
โทรสาร 044-224750
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

joomla template