HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดอบรม

"การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัย

ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้ และเกิดเครือข่ายด้านการประเมิน

โครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรม

ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ


ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2JwDlXq เพื่อแจ้งชื่อเข้าอบรม

2. ส่งหลักฐานใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชา

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

3. โอนเงินมัดจำการเข้าอบรมจำนวน 500 บาท ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 707-2-75575-6 พร้อมจัดส่ง

สำเนาโอนเงินที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ซึ่งผู้จัดจะคืนเงินดังกล่าวในวันที่มี

การอบรม โดยนำหลักฐานการโอนเงินและบัตรประชาชน มาขอรับได้ที่หน้าห้องประชุม

4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ (02-07-2561)
3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณดารณี คำสวัสดิ์
โทร. 044-224757
โทรสาร 044-224750
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template